Декларация за обработка на лични данни

ДЕКЛАРАЦИЯ

за обработване на лични данни

 

 

…………………………………………………………………………………………….

/име и фамилия/

 

 

в качеството ми на подаващ CV и мотивационно писмо с цел намиране на стаж чрез платформата на Съвета на жените в бизнеса в България, Националната стажантска инициатива „Оставаме в България“ през уебсайта internships.womeninbusiness.bg

 

ДЕКЛАРАРИРАМ:

 

 1. Предоставям личните си данни доброволно на Сдружение Съвет на жените в бизнеса в България в качеството му на администратор на данни и давам изричното си съгласие за събирането, обработването и съхранението на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство.
 2. Съгласен/а съм предоставените от мен данни да бъдат използвани за подбор в стажантските програми на компаниите членове на Съвета и конкретно посочената от мен компания и за осигуряване на участието ми в Националната стажантска инициатива „Оставаме в България“, в случай, че бъда избран/а за позиция в стажантска програма.
 3. Декларирам, че съм запознат/а с категориите лични данни, които Съвета на жените в бизнеса в България обработва за целите посочени в т.2, а именно:
 • данни за физическа идентичност: имена, адрес, снимки, телефон и адрес на електронната поща
 • данни за обучение: степен на образование, специалност и образователна институция;
 • данни за трудова дейност: длъжност, месторабота, адрес на местоработата, сфера на дейност и работни отговорности

 

 1. Декларирам, че предоставените от мен данни са точни, верни и актуални.
 2. Запознат/а съм с правото си да поискам изтриване (упражняване на „правото да бъда забравен“) и/или коригиране на предоставените от мен лични данни или на част от тях, като писмено изпратя искане до Съвета на жените в бизнеса в България на следния имейл адрес: gdpr@womeninbusiness.bg.
 3. Запознат/а съм с правото си да поискам информация от Съвета на жените в бизнеса в България за конкретния вид на съхраняваните лични данни отнасящи се до мен, сроковете, предвидени за тяхното съхранение, както и лицата или категориите лица, които имат достъп до тях, като писмено изпратя искане до Съвета на жените в бизнеса в България на следния имейл адрес: gdpr@womeninbusiness.bg.
 4. Давам изричното си съгласие личните ми данни да бъдат предоставяни за съхранение и обработка за целите на директния маркетинг и по-конкретно за целите, посочени в т.2, на трети лица - други администратори на лични данни в рамките на Република България, Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.
 5. Запознат/а съм, че Съвета на жените в бизнеса в България съхранява предоставените от мен лични данни за следните срокове:
  • при неуспешна кандидатура за стажантска позиция, за срок от 6 (шест) месеца след подаване на заявлението ми за стажантско място
  • при успешна кандидатура за стажантска позиция за срок от 10 (десет) години, след приключване на стажът ми

 

 

 

Дата ……………………..                                                            Декларатор:

                                                                    Предоставям настоящата декларация по ел